ट्रेन रनिंग स्टेटस

68750 अंबिकापुर शहडोल पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
12:30 pm
अंबिकापुर
12:37 pm
12:39 pm
कमालपुर
12:51 pm
12:53 pm
बिश्रामपुर
1:03 pm
1:05 pm
करोंजी
1:13 pm
1:15 pm
सूरजपुर रोड
1:25 pm
1:27 pm
शेओप्रसाद नगर हॉल्ट
1:36 pm
1:38 pm
कटोरा
1:56 pm
1:58 pm
बैकुंठपुर रोड
2:09 pm
2:11 pm
नगर
2:20 pm
2:22 pm
दर्रितोला
2:27 pm
2:29 pm
नागपुर रोड
2:39 pm
2:41 pm
उदाल्काचार
2:56 pm
2:58 pm
बोरिदंड
3:20 pm
3:30 pm
बिजुरी
3:36 pm
3:37 pm
बैहतोला
3:45 pm
3:47 pm
कोतमा
3:55 pm
3:57 pm
हर्रद
4:04 pm
4:06 pm
धुर्वासिं हॉल्ट
4:13 pm
4:15 pm
मौहारी
5:00 pm
5:05 pm
अनुपपुर जंक्शन
5:16 pm
5:18 pm
अम्लाई
5:26 pm
5:28 pm
बुर्हर
5:35 pm
5:37 pm
छाडा
5:44 pm
5:46 pm
सिंघपुर
6:30 pm
 
शहडोल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)