ट्रेन रनिंग स्टेटस

74606 तरण तारण ब्यास पैसेंजर रनिंग स्थिति


22-Sep-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Tarn Taran

आगमन
प्रस्थान
3:05 pm
तरण तारण
3:16 pm
3:17 pm
मलमोहरी
3:26 pm
3:27 pm
वैन पोईं
3:41 pm
3:43 pm
गॉइन्दवाल साहिब
3:54 pm
3:55 pm
खादुर साहिब हॉल्ट
4:08 pm
4:09 pm
सैदपुर जलालाबाद हॉल्ट
4:19 pm
4:20 pm
भालोजला हॉल्ट
4:40 pm
 
ब्यास जंक्शन