ट्रेन रनिंग स्टेटस

95006 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:48 pm
खोपोली
1:51 pm
1:52 pm
लोव्जी
1:55 pm
1:56 pm
दोलावी
1:58 pm
1:59 pm
केलावी
2:05 pm
2:06 pm
पलाशारी
2:13 pm
2:14 pm
कर्जत
2:22 pm
2:23 pm
भिवपुरी रोड
2:29 pm
2:30 pm
नेरल
2:33 pm
2:34 pm
शेलु
2:37 pm
2:38 pm
वंगानी
2:46 pm
2:47 pm
बदलापुर
2:53 pm
2:54 pm
अम्बरनाथ
2:57 pm
2:58 pm
उल्हासनगर
2:59 pm
3:00 pm
विट्ठलवाडी
3:05 pm
3:06 pm
कल्याण जंक्शन
3:11 pm
3:12 pm
डोम्बिवली
3:25 pm
3:26 pm
ठाणे
3:40 pm
3:41 pm
घाट कोपर
3:44 pm
3:45 pm
कुर्ला जंक्शन
3:52 pm
3:53 pm
दादर सेंट्रल
3:58 pm
3:59 pm
भाईखल्ला
4:10 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस