ट्रेन रनिंग स्टेटस

95140 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:40 pm
कर्जत
8:48 pm
8:49 pm
भिवपुरी रोड
8:55 pm
8:56 pm
नेरल
8:59 pm
9:00 pm
शेलु
9:03 pm
9:04 pm
वंगानी
9:12 pm
9:13 pm
बदलापुर
9:19 pm
9:20 pm
अम्बरनाथ
9:24 pm
9:25 pm
उल्हासनगर
9:26 pm
9:27 pm
विट्ठलवाडी
9:33 pm
9:34 pm
कल्याण जंक्शन
9:40 pm
9:41 pm
डोम्बिवली
9:52 pm
9:53 pm
ठाणे
9:56 pm
9:57 pm
मुलुंड
10:07 pm
10:08 pm
घाट कोपर
10:11 pm
10:12 pm
कुर्ला जंक्शन
10:19 pm
10:20 pm
दादर सेंट्रल
10:25 pm
10:26 pm
भाईखल्ला
10:35 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस