ट्रेन रनिंग स्टेटस

96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:15 pm
खोपोली
10:18 pm
10:19 pm
लोव्जी
10:22 pm
10:23 pm
दोलावी
10:25 pm
10:26 pm
केलावी
10:32 pm
10:33 pm
पलाशारी
10:40 pm
10:41 pm
कर्जत
10:49 pm
10:50 pm
भिवपुरी रोड
10:56 pm
10:57 pm
नेरल
11:00 pm
11:01 pm
शेलु
11:04 pm
11:05 pm
वंगानी
11:13 pm
11:14 pm
बदलापुर
11:20 pm
11:21 pm
अम्बरनाथ
11:24 pm
11:25 pm
उल्हासनगर
11:27 pm
11:28 pm
विट्ठलवाडी
11:33 pm
11:34 pm
कल्याण जंक्शन
11:39 pm
11:40 pm
थाकुरली
11:42 pm
11:43 pm
डोम्बिवली
11:45 pm
11:46 pm
कोपर
11:50 pm
11:51 pm
दिवा जंक्शन
11:54 pm
11:55 pm
मुम्बरा
12:00 am
12:01 am
कालवा
12:05 am
12:06 am
ठाणे
12:09 am
12:10 am
मुलुंड
12:12 am
12:13 am
नाहुर
12:15 am
12:16 am
भांडुप
12:18 am
12:19 am
कान्जुर मार्ग
12:21 am
12:22 am
विखरोली
12:25 am
12:26 am
घाट कोपर
12:28 am
12:29 am
विद्याविहार
12:31 am
12:32 am
कुर्ला जंक्शन
12:35 am
12:36 am
सायन
12:38 am
12:39 am
माटुंगा
12:42 am
12:43 am
दादर सेंट्रल
12:45 am
12:46 am
परेल
12:48 am
12:49 am
कर्री रोड
12:50 am
12:51 am
चिंचपोकली
12:52 am
12:53 am
भाईखल्ला
12:55 am
12:56 am
संधुर्स्त रोड
12:58 am
12:59 am
मस्जिद
1:02 am
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)