ट्रेन रनिंग स्टेटस

96334 अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:01 pm
अम्बरनाथ
10:06 pm
10:07 pm
उल्हासनगर
10:08 pm
10:09 pm
विट्ठलवाडी
10:13 pm
10:14 pm
कल्याण जंक्शन
10:19 pm
10:20 pm
थाकुरली
10:22 pm
10:23 pm
डोम्बिवली
10:25 pm
10:26 pm
कोपर
10:30 pm
10:31 pm
दिवा जंक्शन
10:34 pm
10:35 pm
मुम्बरा
10:40 pm
10:41 pm
कालवा
10:44 pm
10:45 pm
ठाणे
10:49 pm
10:50 pm
मुलुंड
10:52 pm
10:53 pm
नाहुर
10:55 pm
10:56 pm
भांडुप
10:58 pm
10:59 pm
कान्जुर मार्ग
11:01 pm
11:02 pm
विखरोली
11:05 pm
11:06 pm
घाट कोपर
11:08 pm
11:09 pm
विद्याविहार
11:11 pm
11:12 pm
कुर्ला जंक्शन
11:15 pm
11:16 pm
सायन
11:18 pm
11:19 pm
माटुंगा
11:22 pm
11:23 pm
दादर सेंट्रल
11:25 pm
11:26 pm
परेल
11:28 pm
11:29 pm
कर्री रोड
11:30 pm
11:31 pm
चिंचपोकली
11:33 pm
11:34 pm
भाईखल्ला
11:36 pm
11:37 pm
संधुर्स्त रोड
11:39 pm
11:40 pm
मस्जिद
11:43 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)