ट्रेन रनिंग स्टेटस

98111 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:03 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
1:05 pm
1:06 pm
मस्जिद
1:08 pm
1:09 pm
संधुर्स्त रोड
1:10 pm
1:11 pm
डोकयार्ड रोड
1:12 pm
1:13 pm
रेय रोड
1:14 pm
1:15 pm
काटन ग्रीन
1:17 pm
1:18 pm
सेवरी
1:20 pm
1:21 pm
वडाला रोड
1:25 pm
1:26 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
1:28 pm
1:29 pm
चुनाभट्टी
1:31 pm
1:32 pm
कुर्ला जंक्शन
1:34 pm
1:35 pm
तिलक नगर
1:36 pm
1:37 pm
चेम्बूर
1:39 pm
1:40 pm
गोवंदी
1:42 pm
1:43 pm
मानखुर्द
1:51 pm
1:52 pm
वाशी
1:53 pm
1:54 pm
संपदा
1:56 pm
1:57 pm
जुईनगर
2:00 pm
2:01 pm
नेरुल
2:04 pm
2:05 pm
सी वूड धारवी
2:07 pm
2:08 pm
बेलापुर
2:11 pm
2:12 pm
खारघर
2:14 pm
2:15 pm
मानसरोवर
2:17 pm
2:18 pm
खंडेश्वर
2:24 pm
 
पनवेल