ट्रेन रनिंग स्टेटस

98136 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:28 pm
पनवेल
3:32 pm
3:33 pm
खंडेश्वर
3:35 pm
3:36 pm
मानसरोवर
3:38 pm
3:39 pm
खारघर
3:42 pm
3:43 pm
बेलापुर
3:46 pm
3:47 pm
सी वूड धारवी
3:49 pm
3:50 pm
नेरुल
3:52 pm
3:53 pm
जुईनगर
3:55 pm
3:56 pm
संपदा
3:57 pm
3:58 pm
वाशी
4:05 pm
4:06 pm
मानखुर्द
4:08 pm
4:09 pm
गोवंदी
4:10 pm
4:11 pm
चेम्बूर
4:13 pm
4:14 pm
तिलक नगर
4:16 pm
4:17 pm
कुर्ला जंक्शन
4:19 pm
4:20 pm
चुनाभट्टी
4:22 pm
4:23 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
4:28 pm
4:29 pm
वडाला रोड
4:31 pm
4:32 pm
सेवरी
4:34 pm
4:35 pm
काटन ग्रीन
4:36 pm
4:37 pm
रेय रोड
4:39 pm
4:40 pm
डोकयार्ड रोड
4:41 pm
4:42 pm
संधुर्स्त रोड
4:43 pm
4:44 pm
मस्जिद
4:47 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस