ट्रेन रनिंग स्टेटस

98138 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:41 pm
पनवेल
3:45 pm
3:46 pm
खंडेश्वर
3:48 pm
3:49 pm
मानसरोवर
3:51 pm
3:52 pm
खारघर
3:55 pm
3:56 pm
बेलापुर
3:59 pm
4:00 pm
सी वूड धारवी
4:02 pm
4:03 pm
नेरुल
4:05 pm
4:06 pm
जुईनगर
4:08 pm
4:09 pm
संपदा
4:10 pm
4:11 pm
वाशी
4:18 pm
4:19 pm
मानखुर्द
4:21 pm
4:22 pm
गोवंदी
4:23 pm
4:24 pm
चेम्बूर
4:26 pm
4:27 pm
तिलक नगर
4:29 pm
4:30 pm
कुर्ला जंक्शन
4:32 pm
4:33 pm
चुनाभट्टी
4:35 pm
4:36 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
4:41 pm
4:42 pm
वडाला रोड
4:44 pm
4:45 pm
सेवरी
4:47 pm
4:48 pm
काटन ग्रीन
4:49 pm
4:50 pm
रेय रोड
4:52 pm
4:53 pm
डोकयार्ड रोड
4:54 pm
4:55 pm
संधुर्स्त रोड
4:56 pm
4:57 pm
मस्जिद
5:00 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)