ट्रेन रनिंग स्टेटस

98140 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:49 pm
पनवेल
3:53 pm
3:54 pm
खंडेश्वर
3:56 pm
3:57 pm
मानसरोवर
3:59 pm
4:00 pm
खारघर
4:03 pm
4:04 pm
बेलापुर
4:07 pm
4:08 pm
सी वूड धारवी
4:10 pm
4:11 pm
नेरुल
4:13 pm
4:14 pm
जुईनगर
4:16 pm
4:17 pm
संपदा
4:18 pm
4:19 pm
वाशी
4:26 pm
4:27 pm
मानखुर्द
4:29 pm
4:30 pm
गोवंदी
4:31 pm
4:32 pm
चेम्बूर
4:34 pm
4:35 pm
तिलक नगर
4:37 pm
4:38 pm
कुर्ला जंक्शन
4:40 pm
4:41 pm
चुनाभट्टी
4:43 pm
4:44 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
4:49 pm
4:50 pm
वडाला रोड
4:52 pm
4:53 pm
सेवरी
4:55 pm
4:56 pm
काटन ग्रीन
4:57 pm
4:58 pm
रेय रोड
5:00 pm
5:01 pm
डोकयार्ड रोड
5:02 pm
5:03 pm
संधुर्स्त रोड
5:04 pm
5:05 pm
मस्जिद
5:08 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस