ट्रेन रनिंग स्टेटस

98145 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:28 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
3:30 pm
3:31 pm
मस्जिद
3:33 pm
3:34 pm
संधुर्स्त रोड
3:35 pm
3:36 pm
डोकयार्ड रोड
3:37 pm
3:38 pm
रेय रोड
3:39 pm
3:40 pm
काटन ग्रीन
3:42 pm
3:43 pm
सेवरी
3:45 pm
3:46 pm
वडाला रोड
3:50 pm
3:51 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
3:53 pm
3:54 pm
चुनाभट्टी
3:56 pm
3:57 pm
कुर्ला जंक्शन
3:59 pm
4:00 pm
तिलक नगर
4:01 pm
4:02 pm
चेम्बूर
4:04 pm
4:05 pm
गोवंदी
4:07 pm
4:08 pm
मानखुर्द
4:16 pm
4:17 pm
वाशी
4:18 pm
4:19 pm
संपदा
4:21 pm
4:22 pm
जुईनगर
4:25 pm
4:26 pm
नेरुल
4:28 pm
4:29 pm
सी वूड धारवी
4:32 pm
4:33 pm
बेलापुर
4:36 pm
4:37 pm
खारघर
4:39 pm
4:40 pm
मानसरोवर
4:42 pm
4:43 pm
खंडेश्वर
4:48 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)