ट्रेन रनिंग स्टेटस

98148 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:30 pm
पनवेल
4:34 pm
4:35 pm
खंडेश्वर
4:37 pm
4:38 pm
मानसरोवर
4:40 pm
4:41 pm
खारघर
4:44 pm
4:45 pm
बेलापुर
4:48 pm
4:49 pm
सी वूड धारवी
4:51 pm
4:52 pm
नेरुल
4:54 pm
4:55 pm
जुईनगर
4:57 pm
4:58 pm
संपदा
4:59 pm
5:00 pm
वाशी
5:07 pm
5:08 pm
मानखुर्द
5:10 pm
5:11 pm
गोवंदी
5:12 pm
5:13 pm
चेम्बूर
5:15 pm
5:16 pm
तिलक नगर
5:18 pm
5:19 pm
कुर्ला जंक्शन
5:21 pm
5:22 pm
चुनाभट्टी
5:24 pm
5:25 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
5:30 pm
5:31 pm
वडाला रोड
5:33 pm
5:34 pm
सेवरी
5:36 pm
5:37 pm
काटन ग्रीन
5:38 pm
5:39 pm
रेय रोड
5:41 pm
5:42 pm
डोकयार्ड रोड
5:43 pm
5:44 pm
संधुर्स्त रोड
5:45 pm
5:46 pm
मस्जिद
5:49 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)