ट्रेन रनिंग स्टेटस

98150 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:38 pm
पनवेल
4:42 pm
4:43 pm
खंडेश्वर
4:45 pm
4:46 pm
मानसरोवर
4:48 pm
4:49 pm
खारघर
4:52 pm
4:53 pm
बेलापुर
4:56 pm
4:57 pm
सी वूड धारवी
4:59 pm
5:00 pm
नेरुल
5:02 pm
5:03 pm
जुईनगर
5:05 pm
5:06 pm
संपदा
5:07 pm
5:08 pm
वाशी
5:15 pm
5:16 pm
मानखुर्द
5:18 pm
5:19 pm
गोवंदी
5:20 pm
5:21 pm
चेम्बूर
5:23 pm
5:24 pm
तिलक नगर
5:26 pm
5:27 pm
कुर्ला जंक्शन
5:29 pm
5:30 pm
चुनाभट्टी
5:32 pm
5:33 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
5:38 pm
5:39 pm
वडाला रोड
5:41 pm
5:42 pm
सेवरी
5:44 pm
5:45 pm
काटन ग्रीन
5:46 pm
5:47 pm
रेय रोड
5:49 pm
5:50 pm
डोकयार्ड रोड
5:51 pm
5:52 pm
संधुर्स्त रोड
5:53 pm
5:54 pm
मस्जिद
5:57 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)