ट्रेन रनिंग स्टेटस

98151 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:00 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
4:02 pm
4:03 pm
मस्जिद
4:05 pm
4:06 pm
संधुर्स्त रोड
4:07 pm
4:08 pm
डोकयार्ड रोड
4:09 pm
4:10 pm
रेय रोड
4:11 pm
4:12 pm
काटन ग्रीन
4:14 pm
4:15 pm
सेवरी
4:17 pm
4:18 pm
वडाला रोड
4:22 pm
4:23 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
4:25 pm
4:26 pm
चुनाभट्टी
4:28 pm
4:29 pm
कुर्ला जंक्शन
4:31 pm
4:32 pm
तिलक नगर
4:33 pm
4:34 pm
चेम्बूर
4:36 pm
4:37 pm
गोवंदी
4:39 pm
4:40 pm
मानखुर्द
4:48 pm
4:49 pm
वाशी
4:50 pm
4:51 pm
संपदा
4:53 pm
4:54 pm
जुईनगर
4:57 pm
4:58 pm
नेरुल
5:00 pm
5:01 pm
सी वूड धारवी
5:04 pm
5:05 pm
बेलापुर
5:08 pm
5:09 pm
खारघर
5:11 pm
5:12 pm
मानसरोवर
5:14 pm
5:15 pm
खंडेश्वर
5:20 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)