ट्रेन रनिंग स्टेटस

98165 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:04 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
5:06 pm
5:07 pm
मस्जिद
5:09 pm
5:10 pm
संधुर्स्त रोड
5:11 pm
5:12 pm
डोकयार्ड रोड
5:13 pm
5:14 pm
रेय रोड
5:15 pm
5:16 pm
काटन ग्रीन
5:18 pm
5:19 pm
सेवरी
5:21 pm
5:22 pm
वडाला रोड
5:26 pm
5:27 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
5:29 pm
5:30 pm
चुनाभट्टी
5:32 pm
5:33 pm
कुर्ला जंक्शन
5:35 pm
5:36 pm
तिलक नगर
5:37 pm
5:38 pm
चेम्बूर
5:40 pm
5:41 pm
गोवंदी
5:43 pm
5:44 pm
मानखुर्द
5:52 pm
5:53 pm
वाशी
5:55 pm
5:56 pm
संपदा
5:58 pm
5:59 pm
जुईनगर
6:03 pm
6:04 pm
नेरुल
6:07 pm
6:08 pm
सी वूड धारवी
6:11 pm
6:12 pm
बेलापुर
6:15 pm
6:16 pm
खारघर
6:18 pm
6:19 pm
मानसरोवर
6:21 pm
6:22 pm
खंडेश्वर
6:27 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)