ट्रेन रनिंग स्टेटस

98170 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:37 pm
पनवेल
6:41 pm
6:42 pm
खंडेश्वर
6:44 pm
6:45 pm
मानसरोवर
6:47 pm
6:48 pm
खारघर
6:51 pm
6:52 pm
बेलापुर
6:55 pm
6:56 pm
सी वूड धारवी
6:58 pm
6:59 pm
नेरुल
7:01 pm
7:02 pm
जुईनगर
7:04 pm
7:05 pm
संपदा
7:06 pm
7:07 pm
वाशी
7:14 pm
7:15 pm
मानखुर्द
7:17 pm
7:18 pm
गोवंदी
7:19 pm
7:20 pm
चेम्बूर
7:22 pm
7:23 pm
तिलक नगर
7:25 pm
7:26 pm
कुर्ला जंक्शन
7:28 pm
7:29 pm
चुनाभट्टी
7:31 pm
7:32 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
7:37 pm
7:38 pm
वडाला रोड
7:40 pm
7:41 pm
सेवरी
7:43 pm
7:44 pm
काटन ग्रीन
7:45 pm
7:46 pm
रेय रोड
7:48 pm
7:49 pm
डोकयार्ड रोड
7:50 pm
7:51 pm
संधुर्स्त रोड
7:52 pm
7:53 pm
मस्जिद
7:56 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)