ट्रेन रनिंग स्टेटस

98175 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:45 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
5:47 pm
5:48 pm
मस्जिद
5:50 pm
5:51 pm
संधुर्स्त रोड
5:52 pm
5:53 pm
डोकयार्ड रोड
5:54 pm
5:55 pm
रेय रोड
5:56 pm
5:57 pm
काटन ग्रीन
5:59 pm
6:00 pm
सेवरी
6:02 pm
6:03 pm
वडाला रोड
6:07 pm
6:08 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
6:10 pm
6:11 pm
चुनाभट्टी
6:13 pm
6:14 pm
कुर्ला जंक्शन
6:16 pm
6:17 pm
तिलक नगर
6:18 pm
6:19 pm
चेम्बूर
6:21 pm
6:22 pm
गोवंदी
6:24 pm
6:25 pm
मानखुर्द
6:33 pm
6:34 pm
वाशी
6:35 pm
6:36 pm
संपदा
6:38 pm
6:39 pm
जुईनगर
6:42 pm
6:43 pm
नेरुल
6:45 pm
6:46 pm
सी वूड धारवी
6:49 pm
6:50 pm
बेलापुर
6:53 pm
6:54 pm
खारघर
6:56 pm
6:57 pm
मानसरोवर
6:59 pm
7:00 pm
खंडेश्वर
7:05 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)