ट्रेन रनिंग स्टेटस

98177 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:57 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
5:59 pm
6:00 pm
मस्जिद
6:02 pm
6:03 pm
संधुर्स्त रोड
6:04 pm
6:05 pm
डोकयार्ड रोड
6:06 pm
6:07 pm
रेय रोड
6:08 pm
6:09 pm
काटन ग्रीन
6:11 pm
6:12 pm
सेवरी
6:15 pm
6:16 pm
वडाला रोड
6:20 pm
6:21 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
6:23 pm
6:24 pm
चुनाभट्टी
6:26 pm
6:27 pm
कुर्ला जंक्शन
6:29 pm
6:30 pm
तिलक नगर
6:31 pm
6:32 pm
चेम्बूर
6:34 pm
6:35 pm
गोवंदी
6:37 pm
6:38 pm
मानखुर्द
6:46 pm
6:47 pm
वाशी
6:48 pm
6:49 pm
संपदा
6:51 pm
6:52 pm
जुईनगर
6:55 pm
6:56 pm
नेरुल
6:58 pm
6:59 pm
सी वूड धारवी
7:02 pm
7:03 pm
बेलापुर
7:06 pm
7:07 pm
खारघर
7:09 pm
7:10 pm
मानसरोवर
7:12 pm
7:13 pm
खंडेश्वर
7:18 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)