ट्रेन रनिंग स्टेटस

98178 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:05 pm
पनवेल
7:09 pm
7:10 pm
खंडेश्वर
7:12 pm
7:13 pm
मानसरोवर
7:15 pm
7:16 pm
खारघर
7:19 pm
7:20 pm
बेलापुर
7:23 pm
7:24 pm
सी वूड धारवी
7:26 pm
7:27 pm
नेरुल
7:29 pm
7:30 pm
जुईनगर
7:32 pm
7:33 pm
संपदा
7:34 pm
7:35 pm
वाशी
7:42 pm
7:43 pm
मानखुर्द
7:45 pm
7:46 pm
गोवंदी
7:47 pm
7:48 pm
चेम्बूर
7:50 pm
7:51 pm
तिलक नगर
7:53 pm
7:54 pm
कुर्ला जंक्शन
7:56 pm
7:57 pm
चुनाभट्टी
7:59 pm
8:00 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
8:05 pm
8:06 pm
वडाला रोड
8:08 pm
8:09 pm
सेवरी
8:11 pm
8:12 pm
काटन ग्रीन
8:13 pm
8:14 pm
रेय रोड
8:16 pm
8:17 pm
डोकयार्ड रोड
8:18 pm
8:19 pm
संधुर्स्त रोड
8:20 pm
8:21 pm
मस्जिद
8:24 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)