ट्रेन रनिंग स्टेटस

98180 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:13 pm
पनवेल
7:17 pm
7:18 pm
खंडेश्वर
7:20 pm
7:21 pm
मानसरोवर
7:23 pm
7:24 pm
खारघर
7:27 pm
7:28 pm
बेलापुर
7:31 pm
7:32 pm
सी वूड धारवी
7:34 pm
7:35 pm
नेरुल
7:37 pm
7:38 pm
जुईनगर
7:40 pm
7:41 pm
संपदा
7:42 pm
7:43 pm
वाशी
7:50 pm
7:51 pm
मानखुर्द
7:53 pm
7:54 pm
गोवंदी
7:55 pm
7:56 pm
चेम्बूर
7:58 pm
7:59 pm
तिलक नगर
8:01 pm
8:02 pm
कुर्ला जंक्शन
8:04 pm
8:05 pm
चुनाभट्टी
8:07 pm
8:08 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
8:13 pm
8:14 pm
वडाला रोड
8:16 pm
8:17 pm
सेवरी
8:19 pm
8:20 pm
काटन ग्रीन
8:21 pm
8:22 pm
रेय रोड
8:24 pm
8:25 pm
डोकयार्ड रोड
8:26 pm
8:27 pm
संधुर्स्त रोड
8:28 pm
8:29 pm
मस्जिद
8:32 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)