ट्रेन रनिंग स्टेटस

98187 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:57 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
6:59 pm
7:00 pm
मस्जिद
7:02 pm
7:03 pm
संधुर्स्त रोड
7:04 pm
7:05 pm
डोकयार्ड रोड
7:06 pm
7:07 pm
रेय रोड
7:08 pm
7:09 pm
काटन ग्रीन
7:11 pm
7:12 pm
सेवरी
7:14 pm
7:15 pm
वडाला रोड
7:19 pm
7:20 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
7:22 pm
7:23 pm
चुनाभट्टी
7:25 pm
7:26 pm
कुर्ला जंक्शन
7:28 pm
7:29 pm
तिलक नगर
7:30 pm
7:31 pm
चेम्बूर
7:33 pm
7:34 pm
गोवंदी
7:36 pm
7:37 pm
मानखुर्द
7:45 pm
7:46 pm
वाशी
7:47 pm
7:48 pm
संपदा
7:50 pm
7:51 pm
जुईनगर
7:54 pm
7:55 pm
नेरुल
7:57 pm
7:58 pm
सी वूड धारवी
8:01 pm
8:02 pm
बेलापुर
8:05 pm
8:06 pm
खारघर
8:08 pm
8:09 pm
मानसरोवर
8:11 pm
8:12 pm
खंडेश्वर
8:17 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)