ट्रेन रनिंग स्टेटस

98188 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:55 pm
पनवेल
7:59 pm
8:00 pm
खंडेश्वर
8:02 pm
8:03 pm
मानसरोवर
8:05 pm
8:06 pm
खारघर
8:09 pm
8:10 pm
बेलापुर
8:13 pm
8:14 pm
सी वूड धारवी
8:16 pm
8:17 pm
नेरुल
8:19 pm
8:20 pm
जुईनगर
8:22 pm
8:23 pm
संपदा
8:24 pm
8:25 pm
वाशी
8:32 pm
8:33 pm
मानखुर्द
8:35 pm
8:36 pm
गोवंदी
8:37 pm
8:38 pm
चेम्बूर
8:40 pm
8:41 pm
तिलक नगर
8:43 pm
8:44 pm
कुर्ला जंक्शन
8:46 pm
8:47 pm
चुनाभट्टी
8:49 pm
8:50 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
8:55 pm
8:56 pm
वडाला रोड
8:58 pm
8:59 pm
सेवरी
9:01 pm
9:02 pm
काटन ग्रीन
9:03 pm
9:04 pm
रेय रोड
9:06 pm
9:07 pm
डोकयार्ड रोड
9:08 pm
9:09 pm
संधुर्स्त रोड
9:10 pm
9:11 pm
मस्जिद
9:14 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)