ट्रेन रनिंग स्टेटस

98195 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:32 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
7:34 pm
7:35 pm
मस्जिद
7:37 pm
7:38 pm
संधुर्स्त रोड
7:39 pm
7:40 pm
डोकयार्ड रोड
7:41 pm
7:42 pm
रेय रोड
7:43 pm
7:44 pm
काटन ग्रीन
7:46 pm
7:47 pm
सेवरी
7:50 pm
7:51 pm
वडाला रोड
7:56 pm
7:57 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
7:59 pm
8:00 pm
चुनाभट्टी
8:02 pm
8:03 pm
कुर्ला जंक्शन
8:05 pm
8:06 pm
तिलक नगर
8:07 pm
8:08 pm
चेम्बूर
8:10 pm
8:11 pm
गोवंदी
8:13 pm
8:14 pm
मानखुर्द
8:22 pm
8:23 pm
वाशी
8:24 pm
8:25 pm
संपदा
8:27 pm
8:28 pm
जुईनगर
8:31 pm
8:32 pm
नेरुल
8:35 pm
8:36 pm
सी वूड धारवी
8:39 pm
8:40 pm
बेलापुर
8:43 pm
8:44 pm
खारघर
8:46 pm
8:47 pm
मानसरोवर
8:49 pm
8:50 pm
खंडेश्वर
8:55 pm
 
पनवेल