ट्रेन रनिंग स्टेटस

98199 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:52 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
7:54 pm
7:55 pm
मस्जिद
7:57 pm
7:58 pm
संधुर्स्त रोड
7:59 pm
8:00 pm
डोकयार्ड रोड
8:01 pm
8:02 pm
रेय रोड
8:03 pm
8:04 pm
काटन ग्रीन
8:06 pm
8:07 pm
सेवरी
8:09 pm
8:10 pm
वडाला रोड
8:14 pm
8:15 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
8:17 pm
8:18 pm
चुनाभट्टी
8:20 pm
8:21 pm
कुर्ला जंक्शन
8:23 pm
8:24 pm
तिलक नगर
8:25 pm
8:26 pm
चेम्बूर
8:28 pm
8:29 pm
गोवंदी
8:31 pm
8:32 pm
मानखुर्द
8:40 pm
8:41 pm
वाशी
8:42 pm
8:43 pm
संपदा
8:45 pm
8:46 pm
जुईनगर
8:49 pm
8:50 pm
नेरुल
8:52 pm
8:53 pm
सी वूड धारवी
8:56 pm
8:57 pm
बेलापुर
9:00 pm
9:01 pm
खारघर
9:03 pm
9:04 pm
मानसरोवर
9:06 pm
9:07 pm
खंडेश्वर
9:12 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)