ट्रेन रनिंग स्टेटस

98204 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:05 pm
पनवेल
9:09 pm
9:10 pm
खंडेश्वर
9:12 pm
9:13 pm
मानसरोवर
9:15 pm
9:16 pm
खारघर
9:19 pm
9:20 pm
बेलापुर
9:23 pm
9:24 pm
सी वूड धारवी
9:26 pm
9:27 pm
नेरुल
9:29 pm
9:30 pm
जुईनगर
9:32 pm
9:33 pm
संपदा
9:34 pm
9:35 pm
वाशी
9:42 pm
9:43 pm
मानखुर्द
9:45 pm
9:46 pm
गोवंदी
9:47 pm
9:48 pm
चेम्बूर
9:50 pm
9:51 pm
तिलक नगर
9:53 pm
9:54 pm
कुर्ला जंक्शन
9:56 pm
9:57 pm
चुनाभट्टी
9:59 pm
10:00 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
10:05 pm
10:06 pm
वडाला रोड
10:08 pm
10:09 pm
सेवरी
10:11 pm
10:12 pm
काटन ग्रीन
10:13 pm
10:14 pm
रेय रोड
10:16 pm
10:17 pm
डोकयार्ड रोड
10:18 pm
10:19 pm
संधुर्स्त रोड
10:20 pm
10:21 pm
मस्जिद
10:24 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)