ट्रेन रनिंग स्टेटस

98216 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:59 pm
पनवेल
10:03 pm
10:04 pm
खंडेश्वर
10:06 pm
10:07 pm
मानसरोवर
10:09 pm
10:10 pm
खारघर
10:13 pm
10:14 pm
बेलापुर
10:17 pm
10:18 pm
सी वूड धारवी
10:20 pm
10:21 pm
नेरुल
10:23 pm
10:24 pm
जुईनगर
10:26 pm
10:27 pm
संपदा
10:28 pm
10:29 pm
वाशी
10:36 pm
10:37 pm
मानखुर्द
10:39 pm
10:40 pm
गोवंदी
10:41 pm
10:42 pm
चेम्बूर
10:44 pm
10:45 pm
तिलक नगर
10:47 pm
10:48 pm
कुर्ला जंक्शन
10:50 pm
10:51 pm
चुनाभट्टी
10:53 pm
10:54 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
10:59 pm
11:00 pm
वडाला रोड
11:02 pm
11:03 pm
सेवरी
11:05 pm
11:06 pm
काटन ग्रीन
11:07 pm
11:08 pm
रेय रोड
11:10 pm
11:11 pm
डोकयार्ड रोड
11:12 pm
11:13 pm
संधुर्स्त रोड
11:14 pm
11:15 pm
मस्जिद
11:18 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)