ट्रेन रनिंग स्टेटस

98222 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:33 pm
पनवेल
10:37 pm
10:38 pm
खंडेश्वर
10:40 pm
10:41 pm
मानसरोवर
10:43 pm
10:44 pm
खारघर
10:47 pm
10:48 pm
बेलापुर
10:51 pm
10:52 pm
सी वूड धारवी
10:54 pm
10:55 pm
नेरुल
10:57 pm
10:58 pm
जुईनगर
11:00 pm
11:01 pm
संपदा
11:02 pm
11:03 pm
वाशी
11:10 pm
11:11 pm
मानखुर्द
11:13 pm
11:14 pm
गोवंदी
11:15 pm
11:16 pm
चेम्बूर
11:18 pm
11:19 pm
तिलक नगर
11:21 pm
11:22 pm
कुर्ला जंक्शन
11:24 pm
11:25 pm
चुनाभट्टी
11:27 pm
11:28 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
11:33 pm
11:34 pm
वडाला रोड
11:36 pm
11:37 pm
सेवरी
11:39 pm
11:40 pm
काटन ग्रीन
11:41 pm
11:42 pm
रेय रोड
11:44 pm
11:45 pm
डोकयार्ड रोड
11:46 pm
11:47 pm
संधुर्स्त रोड
11:48 pm
11:49 pm
मस्जिद
11:52 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)