ट्रेन रनिंग स्टेटस

98225 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:54 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
9:56 pm
9:57 pm
मस्जिद
9:59 pm
10:00 pm
संधुर्स्त रोड
10:01 pm
10:02 pm
डोकयार्ड रोड
10:03 pm
10:04 pm
रेय रोड
10:05 pm
10:06 pm
काटन ग्रीन
10:08 pm
10:09 pm
सेवरी
10:11 pm
10:12 pm
वडाला रोड
10:16 pm
10:17 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
10:19 pm
10:20 pm
चुनाभट्टी
10:22 pm
10:23 pm
कुर्ला जंक्शन
10:25 pm
10:26 pm
तिलक नगर
10:27 pm
10:28 pm
चेम्बूर
10:30 pm
10:31 pm
गोवंदी
10:33 pm
10:34 pm
मानखुर्द
10:42 pm
10:43 pm
वाशी
10:44 pm
10:45 pm
संपदा
10:47 pm
10:48 pm
जुईनगर
10:51 pm
10:52 pm
नेरुल
10:54 pm
10:55 pm
सी वूड धारवी
10:58 pm
10:59 pm
बेलापुर
11:02 pm
11:03 pm
खारघर
11:05 pm
11:06 pm
मानसरोवर
11:08 pm
11:09 pm
खंडेश्वर
11:14 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)