ट्रेन रनिंग स्टेटस

98229 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:20 pm
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
10:22 pm
10:23 pm
मस्जिद
10:25 pm
10:26 pm
संधुर्स्त रोड
10:27 pm
10:28 pm
डोकयार्ड रोड
10:29 pm
10:30 pm
रेय रोड
10:31 pm
10:32 pm
काटन ग्रीन
10:34 pm
10:35 pm
सेवरी
10:37 pm
10:38 pm
वडाला रोड
10:42 pm
10:43 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
10:45 pm
10:46 pm
चुनाभट्टी
10:48 pm
10:49 pm
कुर्ला जंक्शन
10:51 pm
10:52 pm
तिलक नगर
10:53 pm
10:54 pm
चेम्बूर
10:56 pm
10:57 pm
गोवंदी
10:59 pm
11:00 pm
मानखुर्द
11:08 pm
11:09 pm
वाशी
11:10 pm
11:11 pm
संपदा
11:13 pm
11:14 pm
जुईनगर
11:17 pm
11:18 pm
नेरुल
11:20 pm
11:21 pm
सी वूड धारवी
11:24 pm
11:25 pm
बेलापुर
11:28 pm
11:29 pm
खारघर
11:31 pm
11:32 pm
मानसरोवर
11:34 pm
11:35 pm
खंडेश्वर
11:40 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)