ट्रेन रनिंग स्टेटस

98362 बेलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:12 pm
बेलापुर
4:15 pm
4:16 pm
सी वूड धारवी
4:18 pm
4:19 pm
नेरुल
4:21 pm
4:22 pm
जुईनगर
4:24 pm
4:25 pm
संपदा
4:26 pm
4:27 pm
वाशी
4:34 pm
4:35 pm
मानखुर्द
4:37 pm
4:38 pm
गोवंदी
4:39 pm
4:40 pm
चेम्बूर
4:42 pm
4:43 pm
तिलक नगर
4:45 pm
4:46 pm
कुर्ला जंक्शन
4:48 pm
4:49 pm
चुनाभट्टी
4:51 pm
4:52 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
4:57 pm
4:58 pm
वडाला रोड
5:00 pm
5:01 pm
सेवरी
5:03 pm
5:04 pm
काटन ग्रीन
5:05 pm
5:06 pm
रेय रोड
5:08 pm
5:09 pm
डोकयार्ड रोड
5:10 pm
5:11 pm
संधुर्स्त रोड
5:12 pm
5:13 pm
मस्जिद
5:16 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)