ट्रेन रनिंग स्टेटस

98384 बेलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:54 pm
बेलापुर
8:57 pm
8:58 pm
सी वूड धारवी
9:00 pm
9:01 pm
नेरुल
9:03 pm
9:04 pm
जुईनगर
9:06 pm
9:07 pm
संपदा
9:08 pm
9:09 pm
वाशी
9:16 pm
9:17 pm
मानखुर्द
9:19 pm
9:20 pm
गोवंदी
9:21 pm
9:22 pm
चेम्बूर
9:24 pm
9:25 pm
तिलक नगर
9:27 pm
9:28 pm
कुर्ला जंक्शन
9:30 pm
9:31 pm
चुनाभट्टी
9:33 pm
9:34 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
9:39 pm
9:40 pm
वडाला रोड
9:42 pm
9:43 pm
सेवरी
9:45 pm
9:46 pm
काटन ग्रीन
9:47 pm
9:48 pm
रेय रोड
9:50 pm
9:51 pm
डोकयार्ड रोड
9:52 pm
9:53 pm
संधुर्स्त रोड
9:54 pm
9:55 pm
मस्जिद
9:58 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)