ट्रेन रनिंग स्टेटस

99048 पनवेल ठाणे लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:12 pm
पनवेल
5:16 pm
5:17 pm
खंडेश्वर
5:19 pm
5:20 pm
मानसरोवर
5:22 pm
5:23 pm
खारघर
5:26 pm
5:27 pm
बेलापुर
5:30 pm
5:31 pm
सी वूड धारवी
5:34 pm
5:35 pm
नेरुल
5:38 pm
5:39 pm
जुईनगर
5:44 pm
5:45 pm
तुर्भे
5:48 pm
5:49 pm
कोपर खैरना
5:51 pm
5:52 pm
घंसोली
5:54 pm
5:55 pm
रबले
5:57 pm
5:58 pm
ऐरोली
6:06 pm
 
ठाणे
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)