ट्रेन रनिंग स्टेटस

99066 पनवेल ठाणे लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:11 pm
पनवेल
10:15 pm
10:16 pm
खंडेश्वर
10:18 pm
10:19 pm
मानसरोवर
10:21 pm
10:22 pm
खारघर
10:25 pm
10:26 pm
बेलापुर
10:29 pm
10:30 pm
सी वूड धारवी
10:33 pm
10:34 pm
नेरुल
10:37 pm
10:38 pm
जुईनगर
10:41 pm
10:42 pm
तुर्भे
10:45 pm
10:46 pm
कोपर खैरना
10:48 pm
10:49 pm
घंसोली
10:51 pm
10:52 pm
रबले
10:54 pm
10:55 pm
ऐरोली
11:03 pm
 
ठाणे
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)