ट्रेन रनिंग स्टेटस

99070 पनवेल ठाणे लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:18 pm
पनवेल
7:22 pm
7:23 pm
खंडेश्वर
7:25 pm
7:26 pm
मानसरोवर
7:28 pm
7:29 pm
खारघर
7:32 pm
7:33 pm
बेलापुर
7:36 pm
7:37 pm
सी वूड धारवी
7:40 pm
7:41 pm
नेरुल
7:44 pm
7:45 pm
जुईनगर
7:48 pm
7:49 pm
तुर्भे
7:52 pm
7:53 pm
कोपर खैरना
7:55 pm
7:56 pm
घंसोली
7:58 pm
7:59 pm
रबले
8:01 pm
8:02 pm
ऐरोली
8:11 pm
 
ठाणे
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)