ट्रेन रनिंग स्टेटस

99815 लोनावाला पुणे लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:50 pm
लोनावाला
2:57 pm
2:58 pm
मालवली
3:04 pm
3:05 pm
कामशेत
3:08 pm
3:09 pm
कन्हे
3:12 pm
3:13 pm
वद्गओं
3:17 pm
3:18 pm
तलेगांव
3:21 pm
3:22 pm
घोरावाडी
3:24 pm
3:25 pm
बेग्देवाई
3:28 pm
3:29 pm
देहु रोड
3:33 pm
3:34 pm
अकुर्दी
3:37 pm
3:38 pm
चिंचवड
3:41 pm
3:42 pm
पिम्परी
3:45 pm
3:46 pm
कसर वाडी
3:49 pm
3:50 pm
दपोदी
3:54 pm
3:55 pm
खडकी
4:00 pm
4:01 pm
शिवाजी नगर
4:15 pm
 
पुणे जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)