भांडुप से
ट्रेन / तकप्रस्थान
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
14:30
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
14:34
97229 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
14:38
97079 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
14:47
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
14:52
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
14:56
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
15:01
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
15:10
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
15:18
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
15:22
97087 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
15:26
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
15:30
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
15:36
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
15:40
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
15:44
97091 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
15:53
97231 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
15:56
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
16:00
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
16:04
97233 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
16:11
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
16:15
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
16:25
97235 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
16:30
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
16:34
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
16:43
97237 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
16:49
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
16:57
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
17:05
97101 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
17:11
97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
17:18
97105 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
17:28
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
17:32
97241 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
17:40
97109 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
17:43
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
17:46
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
17:56
97115 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:04
95801 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली फास्ट
मुम्बरा
18:10
97117 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:12
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:20
97243 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
18:24
97121 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:28
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:37
97245 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
18:42
97125 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:46
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:54
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
18:58
95733 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
19:05
97247 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
19:06
97131 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
19:10
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
19:18
95735 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
19:23
97249 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
19:26
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
मुम्बरा
19:38
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
19:45
97251 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
19:49
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
19:58
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
20:02
97253 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
20:09
97141 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
20:14
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
20:17
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
20:29
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
20:39
97255 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
20:44
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
20:49
97145 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
20:53
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
20:57
97257 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
21:07
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
21:16
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
21:24
97147 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
21:29
97259 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
21:33
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
21:40
97149 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
21:44
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
21:52
97261 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
21:56
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
22:04
97151 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
22:09
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
22:12
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
22:16
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
22:20
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
22:24
97153 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
22:28
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
22:32
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
22:40
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
22:44
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
22:48
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
23:01
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
23:09
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुम्बरा
23:13
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
23:19
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
मुम्बरा
23:27
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
23:35
96227 दादर बदलापुर लोकल
मुम्बरा
23:44
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
23:52
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
00:04
25-सित
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
00:14
25-सित
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
00:28
25-सित
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00:37
25-सित
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
00:49
25-सित
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
00:59
25-सित
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
01:09
25-सित
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
04:59
25-सित
96601 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
05:04
25-सित
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
मुम्बरा
05:08
25-सित
96603 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
05:25
25-सित
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
05:32
25-सित
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
मुम्बरा
05:40
25-सित
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
मुम्बरा
05:44
25-सित
97001 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
05:52
25-सित
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
05:56
25-सित
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
मुम्बरा
06:04
25-सित
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
06:08
25-सित
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
06:12
25-सित
97003 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
06:16
25-सित
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
06:24
25-सित
97005 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
06:28
25-सित
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
06:36
25-सित
97007 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
06:40
25-सित
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
06:46
25-सित
97009 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
06:50
25-सित
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
06:54
25-सित
96609 विद्याविहार तितवाला लोकल
मुम्बरा
07:00
25-सित
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
07:04
25-सित
97201 मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
07:07
25-सित
97013 विद्याविहार कल्याण लोकल
मुम्बरा
07:10
25-सित
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
07:14
25-सित
97203 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
07:17
25-सित
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
07:25
25-सित
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
07:36
25-सित
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
07:44
25-सित
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
07:52
25-सित
97205 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
08:00
25-सित
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
08:08
25-सित
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
08:16
25-सित
97207 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
08:20
25-सित
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
08:26
25-सित
97023 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
08:34
25-सित
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
08:40
25-सित
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
08:56
25-सित
95705 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
09:04
25-सित
97209 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
09:04
25-सित
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
09:17
25-सित
95709 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
09:30
25-सित
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
09:34
25-सित
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
09:49
25-सित
97211 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
10:00
25-सित
97037 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
10:10
25-सित
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
10:16
25-सित
97213 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
10:20
25-सित
95713 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
10:32
25-सित
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
10:41
25-सित
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
10:46
25-सित
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
10:58
25-सित
97215 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
11:06
25-सित
97045 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
11:14
25-सित
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
11:20
25-सित
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
11:33
25-सित
97049 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
11:39
25-सित
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
11:48
25-सित
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
12:04
25-सित
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
12:08
25-सित
95717 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
मुम्बरा
12:14
25-सित
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
12:14
25-सित
97053 कुर्ला कल्याण लोकल
मुम्बरा
12:18
25-सित
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
12:25
25-सित
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
12:34
25-सित
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
12:38
25-सित
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
12:43
25-सित
97221 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
12:47
25-सित
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
12:51
25-सित
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
12:59
25-सित
97223 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
13:04
25-सित
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
13:12
25-सित
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
13:16
25-सित
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
13:20
25-सित
97225 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
13:24
25-सित
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
13:28
25-सित
97065 दादर कल्याण लोकल
मुम्बरा
13:32
25-सित
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
13:41
25-सित
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
13:45
25-सित
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
13:49
25-सित
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
13:57
25-सित
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
मुम्बरा
14:01
25-सित
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
14:06
25-सित
97227 दादर डोम्बिवली लोकल
मुम्बरा
14:10
25-सित
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
मुम्बरा
14:14
25-सित
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
मुम्बरा
14:18
25-सित
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
मुम्बरा
14:26
25-सित
New IRCTC Agent Registration