फ़ज़िलका जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
14732फ़ज़िलका पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस02.0003.2801.28hr
74986फ़ज़िलका भटिंडा पैसेंजर03.0004.5201.52hr
54783फ़ज़िलका रेवाड़ी पैसेंजर08.3510.5002.15hr
74982फ़ज़िलका कोट कपूर पैसेंजर10.3012.3002.00hr
74988फ़ज़िलका भटिंडा पैसेंजर16.1018.0501.55hr
74984फ़ज़िलका कोट कपूर पैसेंजर20.0522.0001.55hr