कटनी जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
11039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस स्लिप
भटनी जंक्शन
02:25
17-अक्टू
15017 गोरखपुर एक्सप्रेस
भटनी जंक्शन
02:25
17-अक्टू
18201 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस
भटनी जंक्शन
04:45
17-अक्टू
11081 लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस
भटनी जंक्शन
11:00
17-अक्टू
कटनी मुरवारा से
ट्रेन / तकप्रस्थान
82119 लोकमान्य तिलक गोरखपुर सुविधा स्पेशल
भटनी जंक्शन
00:50
20-अक्टू
New IRCTC Agent Registration