मचवाराम हॉल्ट से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
67233बित्रगुनता विजयवाडा पैसेंजर07.1708.2801.11hr
57257तिरुपति काकीनाडा पैसेंजर09.2210.4401.22hr
57277गुडूर विजयवाडा पैसेंजर10.2311.3301.10hr
67260ओंगुल विजयवाडा पैसेंजर16.1817.1801.00hr
67297ओंगुल विजयवाडा पैसेंजर20.2822.1001.42hr