मलेरकोटला से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16032अंडमान एक्स्प्रेस06.1310.5404.41hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस06.1310.5404.41hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस06.1310.5404.41hr