राँची जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
13425 मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
00:10
20-अक्टू
18609 राँची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
21:05
23-अक्टू
हटिया से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22846 हटिया पुणे एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
20:00
12812 हटिया मुंबई सुपरफ़ास्ट
भुसावल जंक्शन
09:40
19-अक्टू
08609 हटिया लोकमान्य तिलक स्पेशल
भुसावल जंक्शन
17:35
23-अक्टू
New IRCTC Agent Registration