सिरकाली से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16852चेन्नई एक्सप्रेस01.1004.3403.24hr
16106तिरुचेंदुर चेन्नई एक्सप्रेस06.1709.2303.06hr
16796चेन्नई एक्सप्रेस12.1315.5903.46hr
16866उलवन एक्सप्रेस22.5302.1803.25hr
16176चेन्नई एक्सप्रेस23.4703.0803.21hr
16186वेलान्कन्नी एक्सप्रेस23.4703.0903.22hr