ठाणे से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
22121लोकमान्य तिलक लखनऊ AC सुपरफ़ास्ट14.0508.5018.45hr
15064लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस18.0514.1320.08hr
11015कुशीनगर एक्स्प्रेस23.0521.0922.04hr
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12534पुष्पक एक्स्प्रेस08.2504.0019.35hr
12598मुंबई छ. शिवाजी गोरखपुर जनसाधारण14.2008.5318.33hr
15102जनसाधारण एक्सप्रेस15.3513.1021.35hr
बांद्रा टर्मिनस से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
15068बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस00.2002.4526.25hr
लोकमान्य तिलक टर्मिनस से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12542लोकमान्य तिलक गोरखपुर सुपरफ़ास्ट11.1006.5819.48hr
11079लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस15.5012.3020.40hr
12143लोकमान्य तिलक सुल्तानपुर एक्सप्रेस16.4013.1320.33hr