तिरुप्पूर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16359एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस04.0001.4321.43hr
12512राप्तीसागर एक्सप्रेस16.0511.0919.04hr
12522राप्तीसागर एक्सप्रेस16.0511.0919.04hr
22646अहिल्यानगरी एक्सप्रेस16.0511.0919.04hr
22648कोरबा एक्स्प्रेस16.0511.0919.04hr