Loading...

Dadar → Nahur

97023 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
08:07
97319 DR TNA LOCAL
Nahur
00.29 hr
08:41
97037 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
09:44
97045 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
10:47
97049 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
11:12
97221 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
12:20
97223 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
12:37
97065 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
13:05
97227 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
13:43
97087 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
15:00
97091 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
15:26
97375 DR TNA LOCAL
Nahur
00.28 hr
16:13
97241 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
17:13
97115 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
17:38
97243 DR DI LOCAL
Nahur
00.28 hr
17:58
97125 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
18:19
97131 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
18:43
97133 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
19:11
97409 DR TNA LOCAL
Nahur
00.29 hr
19:27
97253 DR DI LOCAL
Nahur
00.28 hr
19:43
97415 DR TNA LOCAL
Nahur
00.29 hr
19:57
97145 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
20:27
97147 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
21:02
97149 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
21:17
97151 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
21:42
97153 PR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
22:06
97429 DR TNA LOCAL
Nahur
00.28 hr
22:30
96339 DR ABH LOCAL
Nahur
00.29 hr
22:52
96227 DR BUD LOCAL
Nahur
00.28 hr
23:18

C Shivaji Maharaj T → Nahur

97305 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:48
96309 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:52
96613 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:00
97017 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:08
97307 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:12
97205 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:16
97019 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:24
97309 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:28
97021 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:32
97207 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:36
96511 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:42
97311 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:45
97025 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:50
97313 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:00
97315 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:08
97027 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:12
97317 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:16
97209 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:20
97321 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
08:26
97029 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:33
97323 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
08:45
97031 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
08:49
97325 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:57
97327 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
09:01
97033 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:05
97211 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:16
97329 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:19
97331 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.49 hr
09:26
97039 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.48 hr
09:30
97213 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.49 hr
09:33
97333 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.48 hr
09:37
97335 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
09:41
97337 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:49
96617 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:57
97041 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:02
97339 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:06
97341 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:10
97043 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:14
97215 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:22
97343 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:26
97217 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.48 hr
10:34
97345 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.48 hr
10:40
97047 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:48
97347 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:51
97349 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:56
96619 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:04
97351 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:08
97353 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:16
97051 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:20
96621 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:24
97219 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:30
97355 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
11:36
96311 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.47 hr
11:40
97357 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
11:45
97055 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:50
96623 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:54
96313 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:59
97057 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:07
97059 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:15
97359 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:24
97061 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:28
97063 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:32
96315 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:36
97225 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:40
96625 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:44
96317 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.49 hr
12:50
97361 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.49 hr
12:54
97067 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.49 hr
12:58
97069 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.49 hr
13:02
97363 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.49 hr
13:06
96627 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.49 hr
13:10
96319 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.47 hr
13:16
97071 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:22
96515 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:30
97073 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:34
97365 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:38
96629 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:42
97077 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:46
96321 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:50
97229 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:54
97367 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:58
96631 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:08
97081 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:12
96205 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:17
97369 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:20
97083 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:26
97371 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:30
96323 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:34
97085 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:38
96633 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:46
96325 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:56
97089 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:00
97231 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:12
96635 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:16
97093 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:20
97233 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.47 hr
15:26
97373 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:28
96517 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:32
96637 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:36
97095 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:41
97235 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:46
97097 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:50
97099 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
15:58
97237 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:05
97377 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:09
96329 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:13
97379 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:17
96639 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:21
97381 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:30
97239 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:34
97383 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:38
97107 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:48
97385 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:52
97111 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.48 hr
17:00
97387 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
17:04
97389 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
17:08
97113 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:12
97391 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:16
97393 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:24
97395 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:32
97119 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:36
97397 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:48
97123 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:53
97245 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:58
97399 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.48 hr
18:04
97127 CSTM KYN LADIES
Nahur
00.48 hr
18:07
97129 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:14
97247 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:22
97401 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:29
96641 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:34
97403 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:38
97249 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:42
97405 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:46
97407 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
18:56
97135 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:01
97251 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:05
97137 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:14
97139 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:18
97411 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:22
96213 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.47 hr
19:32
97143 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:38
97413 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
19:45
97417 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
19:50
96215 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:55
97255 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:00
96643 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:05
96333 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:13
97419 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:18
97257 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.47 hr
20:22
95913 CSTM TNA FAST
Nahur
00.43 hr
20:30
96645 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.48 hr
20:30
97421 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:36
96335 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:40
97259 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.47 hr
20:48
97423 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:52
96519 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:56
97425 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:04
96219 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:08
97261 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:12
96647 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:20
96221 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:28
96409 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:32
96337 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:40
95743 CSTM KYN SEMI FAST
Nahur
00.40 hr
21:42
96223 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:48
97427 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:52
97155 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:56
96649 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:00
97157 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:04
97159 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:16
97431 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:20
97161 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:24
96019 CSTM KHPI LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:28
97433 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:38
96225 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:43
97435 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:47
96651 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:51
97437 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:04
96341 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:08
97439 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:12
96653 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:20
96119 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:30
97441 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:39
96655 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:44
96343 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.47 hr
23:52
97443 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
23:59
96301 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:05
31-Mar
96401 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:15
31-Mar
96101 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:25
31-Mar
97301 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:28
31-Mar
96403 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
04:15
31-Mar
96003 CSTM KHPI LOCAL
Nahur
00.46 hr
04:24
31-Mar
96107 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
04:48
31-Mar
96405 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:00
31-Mar
96505 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:12
31-Mar
96109 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:20
31-Mar
96303 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:24
31-Mar
96605 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:28
31-Mar
96305 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:40
31-Mar
96607 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:52
31-Mar
96507 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:02
31-Mar
97011 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:10
31-Mar
96307 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:20
31-Mar
97201 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:23
31-Mar
96611 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:30
31-Mar
97203 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:33
31-Mar
97303 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:37
31-Mar
97015 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:41
31-Mar

Kalyan Jn → Nahur

97010 KYN DR LOCAL
Nahur
00.40 hr
06:48
96502 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
06:51
96612 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
07:02
96206 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
07:05
97012 KYN DR LOCAL
Nahur
00.38 hr
07:09
97014 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
07:17
97016 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
07:34
96504 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
07:47
97018 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
07:50
97020 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
07:57
97022 KYN CSTM LADIES SPL
Nahur
00.39 hr
08:01
96614 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
08:08
97024 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
08:21
96616 TLA DR LOCAL
Nahur
00.38 hr
08:26
96618 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
08:51
97028 KYN DR LOCAL
Nahur
00.38 hr
09:07
96210 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
09:13
97026 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
09:22
97030 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
09:51
96508 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
09:56
97032 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
10:06
97034 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
10:17
97036 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
10:27
96510 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
10:37
97038 KYN CLA LOCAL
Nahur
00.37 hr
10:41
97040 KYN DR LOCAL
Nahur
00.38 hr
10:45
96212 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
10:48
97042 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
11:00
96622 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
11:12
96312 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
11:14
97046 KYN DR LOCAL
Nahur
00.40 hr
11:17
96214 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
11:25
96314 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.41 hr
11:31
96624 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
11:36
97050 KYN DR LOCAL
Nahur
00.42 hr
11:42
96216 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.42 hr
11:46
97052 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.42 hr
11:50
96512 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.42 hr
11:54
96218 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.43 hr
12:01
97054 KYN DR LOCAL
Nahur
00.43 hr
12:05
96626 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.42 hr
12:10
96316 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
12:16
96220 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
12:20
96318 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
12:32
96628 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
12:37
97058 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
12:40
96222 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
12:44
97060 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
12:54
96630 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
13:01
96320 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
13:05
97062 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
13:08
96632 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
13:17
97064 KYN CLA LOCAL
Nahur
00.37 hr
13:20
97066 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
13:28
96634 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
13:36
97068 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
13:43
96322 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
13:48
97070 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
13:56
97072 KYN DR LOCAL
Nahur
00.38 hr
14:04
96636 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
14:08
97074 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
14:11
96324 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
14:15
97076 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
14:25
97078 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
14:33
96326 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
14:37
97080 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
14:41
97082 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
14:55
96638 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
15:00
97084 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
15:07
96640 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
15:26
97088 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.41 hr
15:30
97090 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
15:37
97092 KYN DR LOCAL
Nahur
00.39 hr
15:47
96642 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
15:51
97096 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
16:10
97098 KYN DR LOCAL
Nahur
00.37 hr
16:17
97100 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
16:25
97102 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
17:16
97104 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
17:29
97106 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
18:01
97110 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
18:21
97112 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
18:34
97114 KYN CLA LOCAL
Nahur
00.37 hr
18:48
97116 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
18:51
96516 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
18:54
97120 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
19:02
97122 KYN DR LOCAL
Nahur
00.41 hr
19:08
97124 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.41 hr
19:12
97126 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
19:26
97128 KYN DR LOCAL
Nahur
00.37 hr
19:38
97130 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
19:42
96328 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.42 hr
19:51
97134 KYN DR LOCAL
Nahur
00.40 hr
19:56
96646 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
20:05
97136 KYN DR LOCAL
Nahur
00.40 hr
20:17
96518 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
20:22
97138 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
20:33
96648 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
20:37
97140 KYN DR LOCAL
Nahur
00.37 hr
20:43
96650 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.41 hr
20:55
97144 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.40 hr
21:04
96652 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
21:16
97146 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
21:20
96330 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
21:29
96654 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
21:40
96332 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
21:46
97148 KYN DR LOCAL
Nahur
00.39 hr
21:52
95238 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
21:57
97150 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
22:06
96334 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
22:14
95240 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
22:18
96656 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
22:22
97152 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
22:26
96112 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
22:34
96520 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
22:52
97154 KYN DR LOCAL
Nahur
00.37 hr
23:12
96406 KSRA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
23:18
96232 BUD CLA LOCAL
Nahur
00.38 hr
23:26
96020 KHPI CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
23:34
96234 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
23:52
96102 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.41 hr
03:29
31-Mar
96302 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
03:59
31-Mar
96602 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
04:17
31-Mar
96304 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
04:24
31-Mar
96104 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
04:34
31-Mar
97002 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
04:41
31-Mar
96604 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
04:48
31-Mar
96402 KSRA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
05:03
31-Mar
96306 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
05:10
31-Mar
96106 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
05:20
31-Mar
96606 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
05:27
31-Mar
96308 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
05:31
31-Mar
96608 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
05:51
31-Mar
96202 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
06:01
31-Mar
97004 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.38 hr
06:04
31-Mar
96404 KSRA CSTM LOCAL
Nahur
00.36 hr
06:12
31-Mar
97006 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
06:15
31-Mar
96310 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
06:23
31-Mar
96610 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.37 hr
06:29
31-Mar
96204 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
06:35
31-Mar
97008 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.39 hr
06:43
31-Mar

Thane → Nahur

97320 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:50
97322 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
07:04
97324 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:28
97326 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:44
97204 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:52
97328 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
07:55
97330 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
07:59
97206 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:10
97332 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:14
97334 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
08:24
97336 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:36
97338 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
08:47
97340 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:00
97208 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
09:05
97342 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:08
97344 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:16
97210 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
09:27
97346 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:30
97348 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:41
97350 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:50
97352 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:57
97354 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:06
97212 DI DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
10:11
97356 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:18
97358 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:30
97360 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:42
97362 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:52
97214 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
11:03
97364 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.09 hr
11:21
97216 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:27
97366 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
11:37
97368 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
12:00
97218 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:13
97220 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:33
97370 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
12:56
97222 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:21
97372 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
13:28
97224 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:55
97374 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
14:02
97226 DI DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:11
97376 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
14:22
97228 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:31
97378 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
14:52
97380 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
15:15
97230 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:20
97382 TNA DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:23
97384 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
15:41
97386 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:51
97232 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:59
97388 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:27
97390 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:30
97392 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:35
97394 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:43
97396 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:55
97398 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:59
97234 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
17:02
97400 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:10
97402 TNA DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
17:15
97236 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
17:19
97404 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:21
97406 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:25
97408 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:31
97238 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
17:38
97410 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:42
97412 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:52
97240 DI DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:55
97414 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:05
97416 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
18:12
97418 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:16
97242 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
18:21
97420 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:24
97422 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:36
97244 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
18:45
97424 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:48
97426 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:57
97428 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:10
97246 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
19:15
97430 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:30
97432 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:38
97434 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:49
97248 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
19:54
97436 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:03
97438 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:41
97250 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:45
97252 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:57
97440 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
21:21
97254 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:33
97442 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
21:41
97256 DI DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:56
97258 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
22:22
97260 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:41
97262 DI DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
23:11
97302 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:00
31-Mar
97304 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:20
31-Mar
97306 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:40
31-Mar
97308 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:24
31-Mar
97310 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
05:47
31-Mar
97312 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
05:56
31-Mar
97314 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:08
31-Mar
97316 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:16
31-Mar
97202 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:20
31-Mar
97318 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:28
31-Mar
Station Name / Code
Dadar
DR
C Shivaji Maharaj T
CSMT
Kalyan Jn
KYN
Thane
TNA
Nahur
NHU
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

Mumbai Central to Nahur Trains

About Trains Between Mumbai Central and Nahur

 1. Which trains run between Mumbai Central and Nahur?
  There are 480 trains beween Mumbai Central and Nahur.
 2. When does the first train leave from Mumbai Central?
  The first train from Mumbai Central to Nahur is Mumbai Cst Ambarnath LOCAL (96301) departs at 00.05 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Mumbai Central?
  The last train from Mumbai Central to Nahur is Mumbai Cst Thane LOCAL (97443) departs at 23.59 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Nahur and its timing?
  The fastest train from Mumbai Central to Nahur is Thane Mumbai Cst LOCAL (97302) departs at 04.00 and train runs daily. It covers the distance of 5km in 00.06 hrs.