ट्रेन रनिंग स्टेटस

14056 ब्रह्मपुत्र मेल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:40 pm
पुरानी दिल्ली जंक्शन
1:06 am
1:08 am
खुर्जा जंक्शन
1:38 am
1:43 am
अलीगढ जंक्शन
2:48 am
2:53 am
टूंडला जंक्शन
3:20 am
3:22 am
शिकोहाबाद जंक्शन
5:50 am
5:55 am
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
8:25 am
8:35 am
इलाहाबाद जंक्शन
9:40 am
9:45 am
मिर्जापुर
11:28 am
11:48 am
दीनदयाल उपाध्याय Jn
12:34 pm
12:36 pm
दिलदारनगर जंक्शन
1:01 pm
1:03 pm
बक्सर
1:47 pm
1:49 pm
आरा जंक्शन
2:30 pm
2:40 pm
पटना जंक्शन
2:58 pm
3:00 pm
पटना साहेब
3:56 pm
3:58 pm
मोकामा जंक्शन
5:25 pm
5:30 pm
क्यूल जंक्शन
5:53 pm
5:54 pm
अभैपुर
6:12 pm
6:22 pm
जमालपुर जंक्शन
7:01 pm
7:02 pm
सुल्तानगंज
7:45 pm
7:55 pm
भागलपुर
8:26 pm
8:27 pm
कहाल्गांव
9:37 pm
9:45 pm
साहिबगंज जंक्शन
11:13 pm
11:15 pm
बरहरवा जंक्शन
11:37 pm
11:39 pm
न्यू फरक्का जंक्शन
12:50 am
1:00 am
मालदा टाउन
2:09 am
2:11 am
बारसोई जंक्शन
2:55 am
3:00 am
किशनगंज
5:00 am
5:20 am
न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन
6:02 am
6:04 am
जलपाईगुड़ी रोड
6:33 am
6:38 am
धुप्गुरी
6:55 am
6:57 am
फलकता
8:05 am
8:10 am
न्यू कूच बिहार
8:31 am
8:36 am
न्यू अलीपुरद्वार
9:12 am
9:14 am
गोसाई गाँव हाट
9:32 am
9:34 am
फकीराग्राम जंक्शन
9:45 am
9:47 am
कोकराझार
10:30 am
10:40 am
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
10:46 am
10:48 am
बोंगईगांव
11:04 am
11:06 am
बिज्नी
11:23 am
11:25 am
सोरभोग जंक्शन
11:38 am
11:43 am
बरपेटा रोड
12:40 pm
12:42 pm
नलबारी
12:57 pm
1:02 pm
रंगिया जंक्शन
2:25 pm
2:30 pm
कामख्या जंक्शन
2:45 pm
3:00 pm
गुवाहाटी
3:40 pm
3:42 pm
दिगारू
4:14 pm
4:16 pm
जगी रोड
4:48 pm
4:50 pm
चापर्मुख जंक्शन
5:08 pm
5:10 pm
कामपुर
5:22 pm
5:24 pm
जमुनामुख
5:40 pm
5:42 pm
होजे
5:56 pm
5:58 pm
लंका
7:15 pm
7:25 pm
लुमडिंग जंक्शन
7:56 pm
7:58 pm
दिफू
8:35 pm
8:45 pm
दीमापुर
9:05 pm
9:07 pm
बोकाजन
10:58 pm
11:00 pm
फुर्कातिंग जंक्शन
11:45 pm
11:55 pm
मरिअनी जंक्शन
12:40 am
12:45 am
सिमलुगुरी जंक्शन
1:29 am
1:34 am
भोजो
3:00 am
3:10 am
न्यू तीनसुकिया जंक्शन
4:25 am
 
डिब्रूगढ़