ट्रेन रनिंग स्टेटस

37750 कटवा बनदेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:35 pm
कटवा जंक्शन
5:41 pm
5:42 pm
डैनहत
5:45 pm
5:46 pm
सहेब्ताला
5:48 pm
5:49 pm
अग्रद्विप
5:53 pm
5:54 pm
पातुली
5:58 pm
5:59 pm
बेलेर्हत
6:02 pm
6:03 pm
लक्ष्मीपुर
6:05 pm
6:06 pm
मेर्ताला पहलेय हॉल्ट
6:09 pm
6:10 pm
पुर्बस्तली
6:12 pm
6:13 pm
भंदार्तिकुरी
6:15 pm
6:16 pm
बिस्नुप्रिया
6:18 pm
6:20 pm
नाबाद्वीप धाम
6:24 pm
6:25 pm
कालीनगर
6:28 pm
6:29 pm
समुद्रगढ़
6:30 pm
6:31 pm
नंदीग्राम
6:34 pm
6:35 pm
धात्रिग्राम
6:38 pm
6:39 pm
बघणपरा
6:43 pm
6:44 pm
अम्बिका कलना
6:50 pm
6:51 pm
गुप्तीपारा
6:53 pm
6:54 pm
बहुला
6:58 pm
6:59 pm
सोंरा बाज़ार
7:01 pm
7:02 pm
बालागढ़
7:04 pm
7:05 pm
जीरत
7:10 pm
7:11 pm
खामरगाछी
7:12 pm
7:13 pm
डुमूर्दहा
7:16 pm
7:17 pm
कुन्तिघाट
7:19 pm
7:20 pm
ट्रीबेनी
7:25 pm
7:26 pm
बंश बरिया
7:40 pm
 
बंदेल जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)