ट्रेन रनिंग स्टेटस

53043 हावड़ा राजगीर पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:10 am
हावड़ा जंक्शन
11:36 am
11:39 am
श्रीरामपुर
11:43 am
11:45 am
सोराफुली जंक्शन
11:54 am
11:57 am
चन्दन नगर
12:00 pm
12:01 pm
चुचुरा
12:10 pm
12:14 pm
बंदेल जंक्शन
12:31 pm
12:32 pm
पुनदोओह
12:50 pm
12:51 pm
मेमरी
1:16 pm
1:21 pm
बर्द्धमान जंक्शन
1:38 pm
1:39 pm
खाना जंक्शन
1:48 pm
1:49 pm
झपातेर ढाल
1:53 pm
1:54 pm
बनपास
2:00 pm
2:01 pm
नोअडर ढाल
2:08 pm
2:13 pm
गुस्करा
2:20 pm
2:21 pm
पिचकूररधल
2:27 pm
2:28 pm
भेदिया
2:36 pm
2:39 pm
बोलपुर शांतिनिकेतन
2:45 pm
2:46 pm
प्रान्तिक
2:55 pm
2:56 pm
कोपैई
3:04 pm
3:05 pm
अहमदपुर जंक्शन
3:10 pm
3:11 pm
बठ्सपुर
3:18 pm
3:20 pm
सिंथिया जंक्शन
3:27 pm
3:28 pm
गडढरपूर
3:35 pm
3:36 pm
मल्लारपुर
3:42 pm
3:43 pm
तारपित रोड
4:02 pm
4:10 pm
रामपुर हाट
4:24 pm
4:26 pm
नलहटी जंक्शन
4:32 pm
4:33 pm
चतरा
4:41 pm
4:42 pm
मुरारी
4:47 pm
4:48 pm
बंषलाई ब्रिड्ज
4:56 pm
4:57 pm
राज् ग्राम
5:03 pm
5:04 pm
नगारनबी
5:12 pm
5:13 pm
पाकुर
5:19 pm
5:20 pm
तिलभिता
5:27 pm
5:28 pm
कोताल्पुकुर
5:34 pm
5:35 pm
गुमानि
6:52 pm
6:57 pm
बरहरवा जंक्शन
7:06 pm
7:07 pm
बाकूड़ी
7:16 pm
7:17 pm
तिन्पहर जंक्शन
7:23 pm
7:24 pm
कलियाँ चक
7:32 pm
7:33 pm
तालझारी
7:46 pm
7:47 pm
मोहाराजपुर
7:56 pm
7:57 pm
सक्रिगली
8:30 pm
8:38 pm
साहिबगंज जंक्शन
8:52 pm
8:53 pm
मिर्जा चेउकी
9:02 pm
9:03 pm
पीरपैंती
9:14 pm
9:15 pm
शिवनारायण पुर
9:30 pm
9:31 pm
कहाल्गांव
9:39 pm
9:40 pm
एकचारी
9:46 pm
9:47 pm
घोगा
9:56 pm
9:57 pm
लायलख ममलखा
10:09 pm
10:10 pm
सबौर
10:50 pm
11:00 pm
भागलपुर
11:07 pm
11:08 pm
नाथनगर
11:18 pm
11:19 pm
अकबरनगर
11:25 pm
11:26 pm
महेशी
11:32 pm
11:33 pm
सुल्तानगंज
11:51 pm
11:52 pm
बरिअरपुर
12:08 am
12:18 am
जमालपुर जंक्शन
12:27 am
12:28 am
दशरथपुर
12:35 am
12:36 am
धरहरा
12:42 am
12:43 am
मसुदन
12:48 am
12:49 am
अभैपुर
1:08 am
1:09 am
कजरा
2:48 am
2:49 am
धनौरी
3:10 am
3:35 am
क्यूल जंक्शन
3:39 am
3:41 am
लक्खी सराय जंक्शन
3:47 am
3:49 am
मंकथा
4:06 am
4:08 am
बरहिया
4:44 am
4:45 am
रामपुर डुमरा
4:51 am
4:53 am
हथिदह जंक्शन
5:35 am
5:40 am
मोकामा जंक्शन
5:48 am
5:50 am
मोर
6:07 am
6:09 am
पुनारख
6:20 am
6:22 am
बरह
6:33 am
6:35 am
अथ्मल गोला
7:05 am
7:30 am
बख्तियारपुर जंक्शन
7:46 am
7:48 am
हरनौत
7:58 am
8:00 am
वेना
8:08 am
8:09 am
राहुई रोड
8:17 am
8:18 am
सुह्सरै
8:31 am
8:36 am
बिहार शरीफ
8:48 am
8:50 am
पावापुरी रोड हाल्ट
9:00 am
9:02 am
नालंदा
9:09 am
9:11 am
सिलाओ
10:55 am
 
राजगीर