Loading...

प्रयागराज छिवकी → भुसावल जंक्शन

09026 दानापुर वलसाड स्पेशल
भुसावल जंक्शन
18.10 घंटे
21:00
01028 गोरखपुर लोकमान्य तिलक स्पेशल
भुसावल जंक्शन
22.27 घंटे
21:53
12150 पाटलीपुत्र पुणे एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.35 घंटे
04:55
24-जुला
22914 पटना बांद्रा हमसफ़र
भुसावल जंक्शन
13.28 घंटे
05:17
24-जुला
19484 बरौनी अहमदाबाद स्पेशल
भुसावल जंक्शन
19.20 घंटे
07:05
24-जुला
13201 राजेंद्र नगर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
17.50 घंटे
07:20
24-जुला
22132 ज्ञान गंगा एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14.55 घंटे
07:20
24-जुला
22178 वाराणसी छ. शिवाजी महाराज स्पेशल
भुसावल जंक्शन
14.25 घंटे
13:05
24-जुला
12321 हावड़ा मुंबई मेल
भुसावल जंक्शन
15.00 घंटे
13:20
24-जुला
12168 वाराणसी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
15.17 घंटे
13:48
24-जुला
15018 गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
17.05 घंटे
16:20
24-जुला
12142 पाटलीपुत्र लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.55 घंटे
17:05
24-जुला
09066 छपरा सूरत हमसफ़र स्पेशल
भुसावल जंक्शन
13.50 घंटे
17:45
24-जुला
82355 पटना मुंबई छ. शिवाजी सुविधा
भुसावल जंक्शन
13.48 घंटे
18:07
24-जुला
19046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14.40 घंटे
19:05
24-जुला
15648 गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.50 घंटे
20:05
24-जुला
09034 बरौनी उधना स्पेशल
भुसावल जंक्शन
16.18 घंटे
21:02
24-जुला
01026 बलिया लोकमान्य तिलक स्पेशल
भुसावल जंक्शन
22.27 घंटे
21:53
24-जुला
22972 पटना बांद्रा सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.28 घंटे
05:17
25-जुला
20904 वाराणसी वडोदरा महामना एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
15.13 घंटे
08:17
25-जुला
18609 राँची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.40 घंटे
10:30
25-जुला
22948 भागलपुर सूरत एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
14.40 घंटे
19:05
25-जुला
15946 डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.50 घंटे
20:05
25-जुला
22688 वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14.08 घंटे
00:27
26-जुला
12545 कर्मभूमि एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14.23 घंटे
07:57
26-जुला
01044 समस्तीपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
16.35 घंटे
08:05
26-जुला
22563 जयनगर उधना स्पेशल
भुसावल जंक्शन
14.33 घंटे
13:32
26-जुला
15563 जयनगर उधना एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14.33 घंटे
16:22
26-जुला
12520 कामख्या लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.33 घंटे
19:32
26-जुला
12335 भागलपुर मुंबई एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
13.53 घंटे
20:02
26-जुला
11082 गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
15.18 घंटे
00:27
27-जुला
07652 छपरा जालना स्पेशल
भुसावल जंक्शन
13.52 घंटे
05:28
27-जुला
01422 दानापुर पुणे स्पेशल
भुसावल जंक्शन
16.13 घंटे
14:07
27-जुला
09046 पटना उधना स्पेशल
भुसावल जंक्शन
13.56 घंटे
19:32
27-जुला
12742 पटना वास्को डा गामा एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.53 घंटे
20:02
27-जुला
11038 गोरखपुर पुणे एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
14.43 घंटे
01:02
28-जुला
05289 मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल
भुसावल जंक्शन
13.45 घंटे
05:20
28-जुला
19436 आसनसोल अहमदाबाद स्पेशल
भुसावल जंक्शन
19.20 घंटे
07:05
28-जुला
20930 मंडुआडीह उधना स्पेशल
भुसावल जंक्शन
15.18 घंटे
08:17
28-जुला
22311 गोड्डा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.53 घंटे
20:02
28-जुला
17324 वाराणसी हुबली एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14.13 घंटे
00:27
29-जुला
03417 मालदा टाउन उधना स्पेशल
भुसावल जंक्शन
14.50 घंटे
04:05
29-जुला
12361 आसनसोल मुंबई एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
14.23 घंटे
07:57
29-जुला
11428 जसीडिह पुणे स्पेशल
भुसावल जंक्शन
15.13 घंटे
08:17
29-जुला
15547 जयनगर लोकमान्य तिलक जनसाधारण
भुसावल जंक्शन
14.23 घंटे
07:57
30-जुला
19052 श्रमिक एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
15.18 घंटे
08:17
30-जुला

प्रयागराज Jn → भुसावल जंक्शन

12166 वाराणसी लोकमान्य तिलक सुपरफ़ास्ट
भुसावल जंक्शन
13.50 घंटे
23:30
11062 दरभंगा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.45 घंटे
03:20
24-जुला
15101 जनसाधारण एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
17.05 घंटे
05:25
24-जुला
22104 फैजाबाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.45 घंटे
05:25
24-जुला
11056 गोदान एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
14.50 घंटे
16:40
24-जुला
22130 तुलसी एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
18.54 घंटे
18:21
24-जुला
11072 काम्यानी एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
19.15 घंटे
19:30
24-जुला
20934 दानापुर उधना स्पेशल
भुसावल जंक्शन
15.10 घंटे
00:35
25-जुला
11060 छपरा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
14.50 घंटे
16:40
25-जुला
22184 साकेत एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
13.35 घंटे
18:40
25-जुला
22968 इलाहाबाद अहमदाबाद एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.25 घंटे
18:50
26-जुला
11034 दरभंगा पुणे एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
15.05 घंटे
07:15
27-जुला
12294 इलाहाबाद लोकमान्य तिलक दुरोंतो
भुसावल जंक्शन
13.45 घंटे
18:10
27-जुला
15267 जनसाधारण एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
15.05 घंटे
07:15
28-जुला

सुबेदारगंज → भुसावल जंक्शन

04115 सुबेदारगंज लोकमान्य तिलक स्पेशल
भुसावल जंक्शन
21.15 घंटे
11:15
25-जुला
Station Name / Code
प्रयागराज छिवकी
PCOI
प्रयागराज Jn
PRYJ
सुबेदारगंज
SFG
भुसावल जंक्शन
BSL
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

इलाहाबाद जंक्शन से भुसावल जंक्शन ट्रेनें

इलाहाबाद जंक्शन से भुसावल जंक्शनतक की ट्रेनों के बारे में

 1. इलाहाबाद जंक्शन और भुसावल जंक्शनके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  इलाहाबाद जंक्शन और भुसावल जंक्शनके बीच 61 ट्रेंने चलती हैं.
 2. इलाहाबाद जंक्शन से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन इलाहाबाद जंक्शन और भुसावल जंक्शनके बीच है गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (11082) जिसका चलने का समय है 00.27 और यह ट्रैन चलती है on श.
 3. इलाहाबाद जंक्शन से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन इलाहाबाद जंक्शन और भुसावल जंक्शनके बीच है वाराणसी लोकमान्य तिलक सुपरफ़ास्ट (12166) जिसका चलने का समय है 23.30 और यह ट्रैन चलती है on मं शु श.
 4. इलाहाबाद जंक्शन और भुसावल जंक्शन के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  इलाहाबाद जंक्शन और भुसावल जंक्शनके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है इलाहाबाद अहमदाबाद एक्सप्रेस (22968) जिसका चलने का समय है 18.50 और यह ट्रैन चलती है on शु. और ये 919 किलोमीटर की दूरी 13.25 घंटे में तय करती है .