बद्कुल्ला से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
31820 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.13 घंटे)
09.07
18-अग
10.20
18-अग
31822 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.13 घंटे)
09.58
18-अग
11.11
18-अग
31824 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.10 घंटे)
12.14
18-अग
13.24
18-अग
31830 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.11 घंटे)
15.28
18-अग
16.39
18-अग
31832 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.20 घंटे)
16.28
18-अग
17.48
18-अग
31834 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.22 घंटे)
18.41
18-अग
20.03
18-अग
31836 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.18 घंटे)
19.31
18-अग
20.49
18-अग
31844 कृष्णानगर सिटी सियाल्दा फास्ट
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.15 घंटे)
22.26
18-अग
23.41
18-अग
31812 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.23 घंटे)
04.29
19-अग
05.52
19-अग
31814 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.13 घंटे)
05.07
19-अग
06.20
19-अग
31816 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.19 घंटे)
06.14
19-अग
07.33
19-अग
31818 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.13 घंटे)
07.13
19-अग
08.26
19-अग
31802 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा महिला स्पेशल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.19 घंटे)
08.47
19-अग
10.06
19-अग
31838 कृष्णा नगर सिटी सियाल्दा लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन → श्यामनगर (01.21 घंटे)
20.07
19-अग
21.28
19-अग
New IRCTC Agent Registration